Aktualności

Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej dla przedszkolaków

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
26.05.2017

 

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola - ROZSTRZYGNIĘTY

Autor: Mariusz Sekuła
25.05.2017
W wyniku przeprowadzonych w dniu 18 maja 2017 roku postępowań konkursowych i po zatwierdzeniu wyników konkursów przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na stanowisko: Dyrektora Przedszkola nr 4 w Piasecznie ul. Fabryczna 13 wybrana została Pani Małgorzata Soborak, Dyrektora Przedszkola nr 6 w Głoskowie ul. Parkowa 8 wybrana została Pani Dominika Cibicka, Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie ul. Ks. Józefa 19 wybrana została Pani Krystyna Bernacka. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej ...

Piaseczno sprzyja edukacji

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
23.05.2017

Piaseczno zajęło III miejsce w ogólnopolskim rankingu samorządów sprzyjających edukacji.
22 maja nagrodę dla Piaseczna w kategorii gminy od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców odebrała od Fundacji Naukowej Evidence Institute Hanna Kułakowska-Michalak, II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno odpowiedzialna m.in. za sprawy edukacji. Wręczenie odbyło się podczas konferencji w Starej Prochowni w Warszawie, podczas której zwycięskie samorządy przedstawiły prezentacje dotyczące systemu oświaty w swoich gminach. Na zakończenie spotkania podczas panelu dyskusyjnego omawiano różne aspekty wprowadzanej reformy oświaty i jak nowe rozwiązania wpłynąć mogą na zarządzanie oświatą w gminach.

Główne składniki rankingu

Ranking składa się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływa na ostateczną ocenę: dobrego startu, nierówności oraz postępu. Ranking ocenia dostępność i efekty edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Miara dobrego startu – składa się z dwóch składowych: procentu dzieci w wieku 3 i 4 lat, korzystającego z edukacji przedszkolnej (dane z lat 2014-2015) oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów (dane z lat 2014-2016). Pierwsza składowa odzwierciedla dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy. Druga składowa to wyniki uczniów po pierwszym etapie nauczania. Ze względu na to, że obie miary w znacznym stopniu zależą nie tylko od wysiłków samorządu i szkół, ale też od kontekstu społeczno-ekonomicznego w jakim funkcjonuje gmina, to wymagają one jego uwzględnienia przy porównaniu samorządów. Gminy większe, z mniejszym bezrobociem i z większymi dochodami ludności mogą się też pochwalić zazwyczaj większą liczbą dzieci w przedszkolach. Z tego względu zmienną określającą dostępność edukacji przedszkolnej obliczono po uwzględnieniu tych czynników. Podobnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów są wyższe w większych gminach, a także tam, gdzie dzieci uczęszczają do przedszkoli i panuje niskie bezrobocie. Z tego względu wyniki sprawdzianu szóstoklasistów skorygowano o te czynniki. Intuicyjnie, skorygowana miara Dobrego Startu opiera się na sprawdzeniu czy procent dzieci w przedszkolach i wyniki sprawdzianu szóstoklasistów są wyższe lub niższe niż w gminach o podobnej wielkości, podobnym bezrobociu i podobnych dochodach mieszkańców.

Miara nierówności – odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy. Miarę tę obliczono jako uśrednione odchylenie standardowe wyników sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego z lat 2014-2016. Im bardziej różnią się rezultaty uczniów od średniej w gminie, tym większa jest wartość niniejszego wskaźnika. Inaczej mówiąc, im bardziej różnią się od siebie wyniki egzaminacyjne uczniów, tym niższa pozycja danego samorządu w rankingu.

Miara postępu – to wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (w skrócie EWD, trzyletni wskaźnik z lat 2014-2016) z obu części egzaminu gimnazjalnego. Miara ta odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej. Przykładowo, w gminie A oraz B uczniowie uzyskali podobne wyniki ze sprawdzianu w granicach 20 punktów. Jeśli w gminie A ci sami uczniowie uzyskają na egzaminie gimnazjalnym wynik w granicach 30 punktów, a w gminie B tylko 25 punktów, to w oczywisty sposób postęp uczniów jest wyższy w gminie A. Tę różnicę odzwierciedla edukacyjna wartość dodana, choć szacowana jest w nieco bardziej skomplikowany sposób. Wystandaryzowany wynik EWD został dodatkowo skorygowany o średnie wystandaryzowane wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gminie ze względu na to, że gimnazja i samorządy o różnym średnim wyniku sprawdzianu uzyskują różne miary EWD.

Wizualizacja i analiza wyników dostępna jest na stronie www.evidenceinstitute.pl

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW LETNICH W PRZEDSZKOLACH PIASECZYŃSKICH

Autor: Mariusz Sekuła
19.05.2017
Każde dziecko uczęszczające do przedszkola może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone placówki przedszkolne. Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur letni odbywa się w terminie od 29 maja do 9 czerwca br. Po tym terminie listy zostają zamknięte. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur letni jest wypełnienie i złożenie „karty zapisu” do wybranego przedszkola. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz stawki wyżywienia reguluje wewnętrzne zarządzenie w przedszkolu. W przypadku, gdy dziecko będzie odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodzica/opiekuna prawnego, do karty zgłoszenia należy dołączyć pisemne upoważnienie do odbioru dziecka. Dokumenty do pobrania (karta zapisu) oraz wszystkie niezbędne informacje w sprawie dyżuru proszę kierować do pracowników poszczególnych przedszkoli.

Sukces Przedszkola nr 7

Autor: Hanna Kułakowska-Michalak
17.05.2017

Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym otrzymało dofinansowanie w ramach Projektu ERASMUS+ na rok 2017-2018.

Tytuł projektu „Arteterapia – łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego”.

Wśród złożonych 615 wniosków z całej Polski (szkoły podstawowe, licea, przedszkola itp.) przyjęto do realizacji 172. Projekt Przedszkola nr 7 zakwalifikował się na 28 miejscu.

Naturalną i podstawową działalnością dziecka w przedszkolu jest zabawa. Dzięki niej dziecko może zaspakajać swoje potrzeby psychiczne, będące podstawą jego prawidłowego funkcjonowania oraz nabyć kompetencje społeczne. Dlatego działania arteterapeutyczne są  realizowane w formie różnych zabaw. Aktywne uczestnictwo w arteterapii pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny.

Cele projektu:

Głównym celem jest upowszechnianie idei terapii przez sztukę, budowanie relacji międzynarodowych poprzez aktywne poszukiwania.
Podniesienie kompetencji językowych i metodycznych do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych poprzez kursy językowe w kraju, jak i mobilność zagraniczną.
Przygotowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych przydatnych na zajęcia arteterapii z elementami języka angielskiego.
Obecnie Przedszkole nr 7 od 1 czerwca 2016 roku jest w trakcie realizacji projektu Erasmus + „Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela”

 

Placówki oświatowe

Giełda pracy